Round 2, I

Stage 1 10 Stage 2 17 Stage 3 15
Iran Ukraine Singapore Ukraine Singapore Iran Singapore Iran Ukraine
M. Geramimanesh V. Mashchyts S. Foo Enze V. Mashchyts W. Qinghao R. Abdollahzade S. Foo Enze A. Jafari Fesharaki I. Khoroshko
T. Greczyło
5 4 7 7 7 8 7 7 7
A. Douglas
5 6 9 8 8 7 8 6 5
I. Ho
5 5 9 6 8 7 8 6 6
A. Shchetnikov
4 6 10 9 7 7 7 6 8
L. Wolfram Dehlwes
5 6 6 5 7 7 7 7 7
Average: 4.88 5.50 8.25 7.00 7.38 7.13 7.38 6.38 6.63
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 14.63 11.00 8.25 21.00 14.75 7.13 22.13 12.75 6.63

Preview

Stage 1

Reporter: Iran

Opponent: Ukraine

Reviewer: Singapore

1 3 4 5 7 8 10 11 13 15 16 17
 • rejected by Reporter: 2 12
 • presented by Reporter: 14
 • opposed by Opponent: 6
 • presented by Opponent: 9
lifted bans:

Stage 2

Reporter: Ukraine

Opponent: Singapore

Reviewer: Iran

1 3 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
 • rejected by Reporter: 2
 • presented by Reporter: 9
 • opposed by Opponent: 5
 • presented by Opponent: 6
lifted bans:

Stage 3

Reporter: Singapore

Opponent: Iran

Reviewer: Ukraine

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17
 • rejected by Reporter: 16
 • presented by Reporter: 6
 • opposed by Opponent: 4
 • presented by Opponent: 14
lifted bans: