Team Ukraine

Stage 1 7 11 16 10 Stage 2 9 17 6 Stage 3 2 9
Korea Macao Ukraine Macao Ukraine Korea Ukraine Korea Macao
J. Yoo W. Ha I. Khoroshko W. Ha V. Mashchyts M. Kim V. Mashchyts M. Lee W. Lou
G. Jennings
6 4 8 4 5 8 6 6 6
D. Mnevets
6 4 6 5 4 7 7 5 6
P. O'Neill
7 3 4 4 6 9 6 6 6
S. Panos
7 4 5 4 6 8 5 8 6
M. Steck
7 3 6 4 7 6 7 7 4
Average: 6.63 3.63 5.75 4.13 5.63 7.63 6.25 6.38 5.75
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 19.88 7.25 5.75 12.38 11.25 7.63 18.75 12.75 5.75
Stage 1 10 Stage 2 17 Stage 3 15
Iran Ukraine Singapore Ukraine Singapore Iran Singapore Iran Ukraine
M. Geramimanesh V. Mashchyts S. Foo Enze V. Mashchyts W. Qinghao R. Abdollahzade S. Foo Enze A. Jafari Fesharaki I. Khoroshko
T. Greczyło
5 4 7 7 7 8 7 7 7
A. Douglas
5 6 9 8 8 7 8 6 5
I. Ho
5 5 9 6 8 7 8 6 6
A. Shchetnikov
4 6 10 9 7 7 7 6 8
L. Wolfram Dehlwes
5 6 6 5 7 7 7 7 7
Average: 4.88 5.50 8.25 7.00 7.38 7.13 7.38 6.38 6.63
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 14.63 11.00 8.25 21.00 14.75 7.13 22.13 12.75 6.63
Stage 1 5 16 Stage 2 14 Stage 3 3 15
Ukraine Germany Hungary Germany Hungary Ukraine Hungary Ukraine Germany
I. Shkirko F. Gareis A. Kadlecsik F. Henn P. Penc I. Khoroshko V. Stiga V. Mashchyts F. Henn
Z. Coculova
7 7 7 8 8 6 4 5 8
A. Gavrilescu
7 7 7 7 7 6 6 7 9
C. Li
7 7 8 8 8 7 5 7 8
H. Liasneuski
7 7 6 6 6 6 5 6 8
S. Paillat
7 8 7 7 6 6 6 6 7
Average: 7.00 7.13 7.00 7.25 7.00 6.13 5.25 6.25 8.00
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 21.00 14.25 7.00 21.75 14.00 6.13 15.75 12.50 8.00
Stage 1 15 Stage 2 5 Stage 3 12
USA Serbia Ukraine Serbia Ukraine USA Ukraine USA Serbia
C. Murphy A. Petković I. Khoroshko A. Petković V. Mashchyts R. LaRue V. Mashchyts E. Whitney V. Ivković
T. Opatrny
6 5 6 6 7 6 5 4 4
T. Hedberg
6 6 6 7 7 8 6 6 6
M. Hömöstrei
6 5 5 5 7 5 6 6 5
P. Krokovny
6 5 6 6 7 7 8 6 5
F. Song
7 6 6 6 6 7 6 6 6
Average: 6.13 5.38 5.88 6.00 6.88 6.63 6.13 5.75 5.25
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 18.38 10.75 5.88 18.00 13.75 6.63 18.38 11.50 5.25
Stage 1 17 Stage 2 6 Stage 3 12
Poland Ukraine Czech Republic Ukraine Czech Republic Poland Czech Republic Poland Ukraine
S. Petyniak V. Mashchyts K. Chwistek I. Khoroshko K. Chwistek P. Mucha T. Wolf H. Supeł I. Khoroshko
K. Parker
5 5 6 8 5 5 6 6 8
F. Lo
5 5 6 6 5 5 6 5 7
F. Marche
8 8 5 9 7 7 5 7 8
E. Rožić
5 7 5 9 4 6 6 6 8
I. Timoshchenko
6 7 5 8 5 6 5 6 7
Average: 5.63 6.38 5.38 8.13 5.13 5.75 5.63 6.00 7.63
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 16.88 12.75 5.38 24.38 10.25 5.75 16.88 12.00 7.63