Round 4, F

Stage 1 15 Stage 2 5 Stage 3 12
USA Serbia Ukraine Serbia Ukraine USA Ukraine USA Serbia
C. Murphy A. Petković I. Khoroshko A. Petković V. Mashchyts R. LaRue V. Mashchyts E. Whitney V. Ivković
T. Opatrny
6 5 6 6 7 6 5 4 4
T. Hedberg
6 6 6 7 7 8 6 6 6
M. Hömöstrei
6 5 5 5 7 5 6 6 5
P. Krokovny
6 5 6 6 7 7 8 6 5
F. Song
7 6 6 6 6 7 6 6 6
Average: 6.13 5.38 5.88 6.00 6.88 6.63 6.13 5.75 5.25
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 18.38 10.75 5.88 18.00 13.75 6.63 18.38 11.50 5.25

Preview

Stage 1

Reporter: USA

Opponent: Serbia

Reviewer: Ukraine

1 2 3 6 8 11 12 13 15 16 17
 • rejected by Reporter: 7 9
 • presented by Reporter: 5 10 14
 • opposed by Opponent: 5 7 14
 • presented by Opponent: 4 9 14
lifted bans:

Stage 2

Reporter: Serbia

Opponent: Ukraine

Reviewer: USA

1 3 5 7 8 11 13
 • rejected by Reporter: 2 6 12
 • presented by Reporter: 4 9 14
 • opposed by Opponent: 6 10 15
 • presented by Opponent: 9 16 17
lifted bans:

Stage 3

Reporter: Ukraine

Opponent: USA

Reviewer: Serbia

1 3 4 7 8 11 12 13
 • rejected by Reporter: 2 5
 • presented by Reporter: 9 16 17
 • opposed by Opponent: 6 15 17
 • presented by Opponent: 5 10 14
lifted bans: