Round 5, L

Stage 1 17 Stage 2 6 Stage 3 12
Poland Ukraine Czech Republic Ukraine Czech Republic Poland Czech Republic Poland Ukraine
S. Petyniak V. Mashchyts K. Chwistek I. Khoroshko K. Chwistek P. Mucha T. Wolf H. Supeł I. Khoroshko
K. Parker
5 5 6 8 5 5 6 6 8
F. Lo
5 5 6 6 5 5 6 5 7
F. Marche
8 8 5 9 7 7 5 7 8
E. Rožić
5 7 5 9 4 6 6 6 8
I. Timoshchenko
6 7 5 8 5 6 5 6 7
Average: 5.63 6.38 5.38 8.13 5.13 5.75 5.63 6.00 7.63
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 16.88 12.75 5.38 24.38 10.25 5.75 16.88 12.00 7.63

Preview

Stage 1

Reporter: Poland

Opponent: Ukraine

Reviewer: Czech Republic

Presenting: 17

Stage 2

Reporter: Ukraine

Opponent: Czech Republic

Reviewer: Poland

Presenting: 6

Stage 3

Reporter: Czech Republic

Opponent: Poland

Reviewer: Ukraine

Presenting: 12