Round 3, I

Stage 1 5 16 Stage 2 14 Stage 3 3 15
Ukraine Germany Hungary Germany Hungary Ukraine Hungary Ukraine Germany
I. Shkirko F. Gareis A. Kadlecsik F. Henn P. Penc I. Khoroshko V. Stiga V. Mashchyts F. Henn
Z. Coculova
7 7 7 8 8 6 4 5 8
A. Gavrilescu
7 7 7 7 7 6 6 7 9
C. Li
7 7 8 8 8 7 5 7 8
H. Liasneuski
7 7 6 6 6 6 5 6 8
S. Paillat
7 8 7 7 6 6 6 6 7
Average: 7.00 7.13 7.00 7.25 7.00 6.13 5.25 6.25 8.00
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 21.00 14.25 7.00 21.75 14.00 6.13 15.75 12.50 8.00

Preview

Stage 1

Reporter: Ukraine

Opponent: Germany

Reviewer: Hungary

4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16
 • rejected by Reporter: 2
 • presented by Reporter: 9 17
 • opposed by Opponent: 3 8
 • presented by Opponent: 1 9
lifted bans:

Stage 2

Reporter: Germany

Opponent: Hungary

Reviewer: Ukraine

2 3 6 8 11 13 14 15 17
 • rejected by Reporter: 7 10 12
 • presented by Reporter: 1 9
 • opposed by Opponent: 1 4
 • presented by Opponent: 5 16
lifted bans:

Stage 3

Reporter: Hungary

Opponent: Ukraine

Reviewer: Germany

1 2 3 4 7 8 12 13 14 15
 • rejected by Reporter: 9 11
 • presented by Reporter: 5 16
 • opposed by Opponent: 6 10
 • presented by Opponent: 9 17
lifted bans: