Round 1, F

Stage 1 7 11 16 10 Stage 2 9 17 6 Stage 3 2 9
Korea Macao Ukraine Macao Ukraine Korea Ukraine Korea Macao
J. Yoo W. Ha I. Khoroshko W. Ha V. Mashchyts M. Kim V. Mashchyts M. Lee W. Lou
G. Jennings
6 4 8 4 5 8 6 6 6
D. Mnevets
6 4 6 5 4 7 7 5 6
P. O'Neill
7 3 4 4 6 9 6 6 6
S. Panos
7 4 5 4 6 8 5 8 6
M. Steck
7 3 6 4 7 6 7 7 4
Average: 6.63 3.63 5.75 4.13 5.63 7.63 6.25 6.38 5.75
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 19.88 7.25 5.75 12.38 11.25 7.63 18.75 12.75 5.75