Round 2, E

Stage 1 11 Stage 2 2
Korea Taegeuk Singapore Singapore Korea Taegeuk
W. Hong M. Koh H. Chee S. Yang
S. Edgecombe
4.0 partial points
2.0 partial points
0 partial points
7
0.5 partial points
3.5 partial points
3.0 partial points
0 partial points
8
5.0 partial points
2.5 partial points
0 partial points
8
0.5 partial points
2.0 partial points
1.5 partial points
-0.3 partial points
5
A. Allinson
4.0 partial points
2.1 partial points
0 partial points
7
1.9 partial points
2.8 partial points
2.5 partial points
0 partial points
8
4.8 partial points
2.0 partial points
0 partial points
8
1.5 partial points
2.6 partial points
2.8 partial points
0 partial points
8
Y. Li
1.7 partial points
0.7 partial points
0 partial points
3
1.0 partial points
3.0 partial points
2.0 partial points
0 partial points
7
5.7 partial points
2.0 partial points
0 partial points
9
1.0 partial points
2.5 partial points
2.5 partial points
0 partial points
7
W. Wen
3.0 partial points
2.0 partial points
0 partial points
6
2.0 partial points
3.5 partial points
2.0 partial points
0 partial points
8
3.0 partial points
2.0 partial points
0 partial points
6
1.0 partial points
1.5 partial points
2.0 partial points
0 partial points
5
Average: 6.00 7.83 7.83 6.17
Factor: 3.0 2.0 3.0 2.0
Points: 18.00 15.67 23.50 12.33

Preview

Stage 1

Reporter: Korea Taegeuk

Opponent: Singapore

Reviewer:

3 6 11 14
  • rejected by Reporter:
  • presented by Reporter: 2
  • opposed by Opponent: 2
  • presented by Opponent: 3
lifted bans:

Stage 2

Reporter: Singapore

Opponent: Korea Taegeuk

Reviewer:

2 6 7 8
  • rejected by Reporter:
  • presented by Reporter: 3
  • opposed by Opponent: 15
  • presented by Opponent: 2
lifted bans: