Round 3, C

Stage 1 3 Stage 2 1
Korea Taegeuk Greece Greece Korea Taegeuk
W. Hong P. Salonikidis E. Artopoios J. Seo
J. Landgraf
1.5 partial points
1.3 partial points
0 partial points
4
1.0 partial points
1.0 partial points
1.5 partial points
0 partial points
5
1.2 partial points
0.8 partial points
0 partial points
3
1.0 partial points
1.0 partial points
3.5 partial points
0 partial points
7
P. Lee
3.5 partial points
0.5 partial points
0 partial points
5
1.0 partial points
2.0 partial points
2.0 partial points
0 partial points
6
3.0 partial points
1.0 partial points
-0.5 partial points
5
1.5 partial points
3.0 partial points
3.5 partial points
0 partial points
9
M. Tazreiter
4.3 partial points
2.1 partial points
0 partial points
7
1.5 partial points
2.0 partial points
1.0 partial points
0 partial points
5
2.7 partial points
1.5 partial points
0 partial points
5
1.0 partial points
2.2 partial points
2.2 partial points
0 partial points
6
Z. Zhang
5.3 partial points
2.0 partial points
-1.1 partial points
7
1.9 partial points
3.1 partial points
3.9 partial points
0 partial points
10
4.3 partial points
1.8 partial points
-0.3 partial points
6
1.5 partial points
2.9 partial points
1.9 partial points
-0.1 partial points
7
Average: 5.83 6.17 4.83 7.17
Factor: 3.0 2.0 3.0 2.0
Points: 17.50 12.33 14.50 14.33

Preview

Stage 1

Reporter: Korea Taegeuk

Opponent: Greece

Reviewer:

3 14
  • rejected by Reporter:
  • presented by Reporter: 2 11
  • opposed by Opponent: 6 12
  • presented by Opponent: 4 9
lifted bans:

Stage 2

Reporter: Greece

Opponent: Korea Taegeuk

Reviewer:

1 12
  • rejected by Reporter:
  • presented by Reporter: 4 9
  • opposed by Opponent: 2 15
  • presented by Opponent: 2 11
lifted bans: