Round 5, F

Stage 1 8 Stage 2 3 Stage 3 11
Ukraine Switzerland Poland Switzerland Poland Ukraine Poland Ukraine Switzerland
V. Mashchyts J. Storp D. Lozner S. Hrynchenko I. Sadalski H. Ovcharenko D. Gotsmann
K. Hogan 6 7 5 7 7 5 6 6 6
A. Churikova 7 7 6 7 7 6 7 7 7
R. Lin 7 6 7 6 6 6 8 7 9
A. Merentsov 7 6 7 6 6 7 6 6 7
I. Timoshchenko 7 7 8 6 7 6 9 7 6
Average: 6.88 6.63 6.63 6.38 6.63 6.00 7.13 6.63 6.88
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 2.4 2.0 1.0
Points: 20.63 13.25 6.63 19.13 13.25 6.00 17.10 13.25 6.88