Round 1, D

Stage 1 2 Stage 2 1 7 Stage 3 11 8
Poland Georgia Iran Georgia Iran Poland Iran Poland Georgia
J. Turczynowicz N. Nikuradze M. Fallahpour L. Lolashvili B. Naderi M. Czarnecki M. Fallahpour J. Turczynowicz n. maltsevi
I. Timoshchenko 7 6 5 8 6 8 5 8 6
M. Matev 6 6 6 9 6 8 4 6 7
D. Panosova 6 6 5 7 6 8 3 8 7
E. Schertenleib 6 5 3 5 5 7 3 7 6
Average: 6.17 5.83 4.83 7.33 5.83 7.83 3.67 7.33 6.50
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 18.50 11.67 4.83 22.00 11.67 7.83 11.00 14.67 6.50

Preview

Stage 1

Reporter: Poland

Opponent: Georgia

Reviewer: Iran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • rejected by Reporter:
 • presented by Reporter:
 • opposed by Opponent:
 • presented by Opponent:
lifted bans:

Stage 2

Reporter: Georgia

Opponent: Iran

Reviewer: Poland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • rejected by Reporter:
 • presented by Reporter:
 • opposed by Opponent:
 • presented by Opponent:
lifted bans:

Stage 3

Reporter: Iran

Opponent: Poland

Reviewer: Georgia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • rejected by Reporter:
 • presented by Reporter:
 • opposed by Opponent:
 • presented by Opponent:
lifted bans: