Round 1, E

Stage 1 10 Stage 2 15 Stage 3 13
Czech Republic Ukraine Bulgaria Ukraine Bulgaria Czech Republic Bulgaria Czech Republic Ukraine
T. Čajan I. Khoroshko Y. Yordanov I. Khoroshko A. Naydenova P. Štencel Y. Yordanov M. Švanda I. Shkirko
D. Keller 3 5 7 4 4 5 4 5 5
O. Inisheva 5 7 6 8 6 6 3 6 7
F. Kundracik 4 8 6 6 6 6 4 7 7
J. Lasser 4 4 5 5 4 8 4 6 8
Average: 4.00 6.00 6.00 5.67 5.00 6.17 3.83 6.00 6.83
Factor: 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.0
Points: 12.00 12.00 6.00 17.00 10.00 6.17 11.50 12.00 6.83

Preview

Stage 1

Reporter: Czech Republic

Opponent: Ukraine

Reviewer: Bulgaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • rejected by Reporter:
 • presented by Reporter:
 • opposed by Opponent:
 • presented by Opponent:
lifted bans:

Stage 2

Reporter: Ukraine

Opponent: Bulgaria

Reviewer: Czech Republic

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • rejected by Reporter:
 • presented by Reporter:
 • opposed by Opponent:
 • presented by Opponent:
lifted bans:

Stage 3

Reporter: Bulgaria

Opponent: Czech Republic

Reviewer: Ukraine

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 • rejected by Reporter:
 • presented by Reporter:
 • opposed by Opponent:
 • presented by Opponent:
lifted bans: